Statut SBK

Sowiogórskie Bractwo Kolejowe jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – VI Wydział, we Wrocławiu

STOWARZYSZENIE
„SOWIOGÓRSKIE BRACTWO KOLEJOWE”

STATUT

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „SOWIOGÓRSKIE BRACTWO KOLEJOWE” (w dalszym ciągu statutu zwane jest ono Stowarzyszeniem).
2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. Ust. Z 1989r nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami), oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej (RP) zaś jego siedziba główna znajduje się w gminie Walim.
4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
5. Stowarzyszenie opiera swa działalność na pracy społecznej ogółu swych członków oraz prowadzi działalność gospodarczą dla zdobywania funduszy na cele statutowe.
6. Stowarzyszenie używa pieczęci w której zawarta jest pełna nazwa Stowarzyszenia oraz adres siedziby jego władz.
7. Stowarzyszenie używa identyfikującego znaku graficznego (logo) którego motywem przewodnim jest tor kolejowy z poniżej umieszczoną nazwą Stowarzyszenia. Powyżej zaś, na tle skrótu „SBK” umieszczono dwie sowy, większą i mniejszą

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

1. Celem Stowarzyszenia jest:
a) działanie zmierzające do rewitalizacji linii kolejowych w regionie Dolnego Śląska, a w szczególności Gór Sowich,
b) propagowanie idei wykorzystania linii kolejowych, a w szczególności linii nr 285 (tzw. Bystrzyckiej) jako ważnego elementu ożywienia gospodarczego regionu.
c) stworzenie i utrzymanie bazy organizacyjnej i materialnej dla realizacji w/w celów.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) inicjowanie i propagowanie wszelkich działań zmierzających do poprawy stanu świadomości społecznej w kwestii rewitalizacji kolei na Dolnym Śląsku,
b) inicjowanie i współpraca przy realizacji wszelkich działań zmierzających do realizacji idei przywrócenia ruchu kolejowego na liniach Dolnego Śląska, w szczególności na linii nr 285 (tzw. Bystrzyckiej),
c) wspieranie wszelkich działań dotyczących ochrony istniejących ruchomych i nieruchomych zabytków kolei w regionie,
d) współpracę z władzami administracyjnymi regionu oraz innymi organizacjami lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach i zakresie działań,
e) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych, dotacji oraz darów od osób krajowych i zagranicznych.
f) prowadzenie własnej działalności gospodarczej w kraju i za granicą (na ogólnych zasadach objętych odrębnymi przepisami). Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia
3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) Członków zwyczajnych,
b) Członków wspierających,
c) Członków honorowych.

4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych
5. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
6. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna posiadająca specjalne zasługi dla propagowania idei Stowarzyszenia i przyjęta na wniosek Zarządu uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.
7. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel RP akceptujący cele Stowarzyszenia.
8. Członkiem wspierającym może być osoba prawna mająca siedzibę w Polsce lub za granicą, a także osoba fizyczna mieszkająca w Polsce i nie będąca obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej.
9. O przyjęciu w szeregi Stowarzyszenia decyduje Zarząd w głosowaniu jawnym lub tajnym (zgodnie z wnioskiem większości członków Zarządu) w trybie określonym w rozdziale IV pkt 6.
10. Nabycie członkostwa następuje po uprzednim zapoznaniu się ze statutem Stowarzyszenia, wypełnieniu i podpisaniu deklaracji członkowskiej oraz stosownej uchwały Zarządu.
11. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są płacić składki w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie Członków oraz w miarę własnych możliwości uczestniczyć w wykonaniu prac społecznych w zakresie objętym celami stowarzyszenia, przestrzegać Statutu i uchwał władz.
12. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
a) czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
c) korzystania z urządzeń Stowarzyszenia,
d) noszenia odznaki organizacyjnej,
e) udziału w walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia,
f) zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

8. Członkowie wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawo określone w rozdziale III, punkt 12 b) i e)
9. Członkowie wspierający i honorowi maja prawo – głosem doradczym – brać udział w pracach Stowarzyszenia.
10. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w razie:
a) śmierci lub dobrowolnego wystąpienia członka,
b) skreślenia z listy członków przez Zarząd na podstawie decyzji podjętej większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu osobowego Zarządu, w przypadku naruszenia któregoś z obowiązków członkowskich. Skreślonemu przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia w terminie do 30 dni od doręczenia decyzji Zarządu.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE  STOWARZYSZENIA

1. Władzami Stowarzyszenia są:
– Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
– Zarząd Stowarzyszenia
– Komisja Rewizyjna,
a) kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata,
b) członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są w trakcie Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów,
c) w razie wygaśnięcia mandatu w czasie kadencji, Zarząd uzupełnia skład z pozostałych na liście kandydatów (zachowanej z czasu wyborów do Zarządu) z zachowaniem ilości głosów uzyskanych w trakcie wyboru władz Stowarzyszenia.

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) uchwalenie i zmiana statutu,
b) uchwalenie programu działania i wytycznych dla działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
c) wybór oraz odwołanie Zarządu Stowarzyszenia i jego poszczególnych członków,
d) wybór oraz odwołanie Komisji Rewizyjnej i jej poszczególnych członków,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, rozpatrywanie wniosków członków Stowarzyszenia,
f) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków:
a) Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, zapadają w głosowaniu jawnym lub tajnym (po przegłosowaniu wniosku w tej sprawie) zwykła większością głosów, w obecności – w terminie I – co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i w terminie II -większością głosów, bez względu na ilość uczestników.
b) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno odbywać się nie rzadziej niż raz w roku. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia listownie, najpóźniej na 14 dni przed jego terminem, podając jednocześnie porządek dzienny,
c) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest w ciągu 30 dni przez Zarząd Stowarzyszenia z inicjatywy własnej lub na żądanie Komisji Rewizyjnej albo 1 /3 członków Stowarzyszenia.
d) W przypadku braku możliwości fizycznego uczestnictwa w Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia członek zwyczajny może upoważnić innego członka zwyczajnego do występowania (reprezentowania) w jego imieniu. Upoważnienie winno być złożone (pod rygorem nieważności) w formie pisemnej.

4. Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech do pięciu członków wybieranych w trybie określonym w rozdziale IV pkt. 1 b) statutu. Zarząd wybiera spośród siebie prezesa, zastępcę i skarbnika w głosowaniu tajnym lub jawnym (zgodnie z wnioskiem większości) zwykłą większością głosów.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
a) przyjmowanie i skreślanie członków,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
c) kierowanie powołanymi przez siebie komitetami i innymi organami okazjonalnymi,
d) zarządzanie majątkiem i finansami oraz ogólny nadzór nad działalnością gospodarczą, jeśli taka działalność zostanie przez Stowarzyszenie podjęta.

6. Wszystkie uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków Zarządu; przy równej ilości głosów decyduje głos prezesa.
7. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
8. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych w trybie określonym w rozdziale IV, w punkcie 1 b) i wybiera spośród siebie przewodniczącego i zastępcę.
9. Do praw i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności merytorycznej i finansowej Zarządu,
b) składanie sprawozdań na Walnych Zgromadzeniach Członków,
c) składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu,
d) występowanie do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
10. Wszystkie uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej; przy równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
11. Posiedzenia Komisji są protokołowane.

ROZDZIAŁ V
REPREZENTACJA, MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Właścicielem całego majątku jest Stowarzyszenie jako osoba prawna.
3. Na fundusze Stowarzyszenia składają się składki członkowskie, dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, dotacje, darowizny, zapomogi wpływ z organizowanych imprez i zbiórek oraz wpływ z przedsiębiorstw usługowych i wytwórczych organizowanych lub powołanych do życia przez Stowarzyszenie, a także z własnej działalności gospodarczej.
4. Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu działający łącznie ze Skarbnikiem – Członkiem Zarządu.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

Uchwały w sprawie statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków o rozwiązaniu się Stowarzyszenia winna określić sposób likwidacji oraz cel na który ma być przeznaczony jego majątek.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

Komitet założycielski jest zobowiązany niezwłocznie po zarejestrowaniu Stowarzyszenia zwołać pierwsze Walne Zgromadzenie Członków, na którym będzie wybrany Zarząd i Komisja Rewizyjna.